• Η μεγαλύτερη σύναξη για θέματα οικονομικού εγκλήματος και καταπολέμησης της απάτης στην Κύπρο. Απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη από Λογιστικά και Δικηγορικά Γραφεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες και Αντασφαλιστές. Τράπεζες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς, Συμβουλευτικές Εταιρείες, και βεβαίως όλες τις σχετικές κρατικές αρχές (Αστυνομία, Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Τελωνεία, Γενικό Λογιστήριο, Λογιστήρια Υπουργείων και άλλων δημόσιων οργανισμών, Λογιστήρια Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).