Διαχείριση της Μάθησης: Διαμόρφωση Προτεινόμενου Πλαισίου και Οδηγού και Μαθησιακή Υποστήριξη για τη Διαχείριση της Μάθησης σε Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης
  • Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Υπουργείο Οικονομικών, υλοποιεί το έργο «Μαθησιακή Υποστήριξη της εφαρμογής διοικητικών αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση», κατά την περίοδο Ιουλίου 2014 – Ιούλιου 2023. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το Έργο επικεντρώνεται στην παροχή μαθησιακής υποστήριξης προς τους δημόσιους λειτουργούς, για βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και της διοίκησης των δημόσιων οργανισμών.