• Η προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας και ενημέρωσης της κυπριακής κοινωνίας σχετικά με την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτός, μάλιστα, είναι και ο επιδιωκόμενος στόχος του έργου «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Το Έργο  πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2015, και ανήκει στις υποχρεώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως Δικαιούχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013».  Το ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν την αναμόρφωση όλων των τομέων του δημόσιου και ιδιωτικού βίου επιβεβλημένη. Ωστόσο, σε τέτοιες εποχές, η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης κρίνεται πρωταρχικής σημασίας, εφόσον αποτελεί την κινητήριο δύναμη και τον «παιδευτικό μοχλό» κάθε κοινωνίας. Οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας που πρόκειται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου σκοπό έχουν την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζει την πορεία και την απόδοση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

    Ειδικότερα, στόχοι της σύμβασης είναι: η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον επιτυχή σχεδιασμό και διαχείριση των δράσεων δημοσιότητας του έργου «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης», η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του ΥΠΠ ως Δικαιούχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007- 2013» και, τέλος, η παροχή και υλοποίηση δράσεων σε θέματα δημοσιότητας του ΥΠΠ στις επιμέρους συμβάσεις του έργου, σύμφωνα με τις δράσεις δημοσιότητας των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων και των Εθνικών Δομών.

2013-10-02 08:30:12
2015-09-30 12:00:00