• Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η ΙΜΗ σε ρόλο εταίρου έχουν αναλάβει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Συντονισμός Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων Απάτης στην Κύπρο», το οποίο υπάγεται στο πρόγραμμα “Hercule III” της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η μεταλαμπάδευση γνώσης στα ενδιαφερόμενα μέλη, όσον αφορά στις πιο εξελιγμένες τεχνικές αποφυγής και αντιμετώπισης της απάτης, όπως επίσης και η ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, θα υλοποιηθούν 6 εκπαιδευτικά εργαστήρια για θέματα σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και ένα τελικό συνέδριο που θα εκθέτει τις καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σχετικά με την οικονομική έρευνα.

     
     
     
     
2016-04-01 07:30:00
2016-12-31 08:30:00