Η ΙΜΗ συμμετέχει είτε αυτόνομα είτε ως μέρος κοινοπραξίες σε έργα / προσφορές που αφορούν τους τομείς δραστηριοποίησης της. Η εταιρεία έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων έργων και διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση τους. Συγκεκριμένα συμμετέχει σε κρατικά, συγχρη- ματοδοτούμενα και ευρωπαϊκά έργα / προσφορές τα οποία έχουν ως αποδέκτες επιχειρήσεις και τα στελέχη τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο.

 
 
yBreaking the Mould: Promoting Gender Equality in Cyprus

yBreaking the Mould: Promoting Gender Equality in Cyprus

01 Ιανουαρίου 2016

‘Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης’

‘Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης’

02 Οκτωβρίου 2013

Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

01 Ιουνίου 2012

<<  1 2 [3