Φωτογραφικό υλικό – Πρόγευμα – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων το Έργου EnterCY