Η Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) από το Πανεπιστήμιο “Aston University” και τίτλο “Master in Public Sector Management” από το “Cyprus International Institute of Management”. Έχει εκτενή επαγγελματική πείρα σε θέματα ΕΑΥ, εκπόνησης στατικών μελετών και κατασκευής έργων. Είναι Προϊστάμενη του Κλάδου Μεταποίησης και Κατασκευών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετείχε στην ετοιμασία Οδηγών για τα Εργοτάξια και τις Εργασίες σε Ύψος. Εκπροσώπησε την Κύπρο και Προέδρευσε σε Ομάδες αξιολόγησης των υπηρεσιών επιθεώρησης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Τεχνική Επιτροπή του Οργανισμού CEN για τα ικριώματα. Συμμετείχε και διοργάνωσε διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα ΕΑΥ στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Είναι Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνή Οργανισμού ISHCCO.