Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης – Για στοχευμένη, αποδοτικότερη Διαχείριση της Μάθησης

29 Ιουνίου 2021
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, CIIM, ΕΥ Κύπρου, IMH

Γενικές Πληροφορίες

1962 1962 people viewed this event.

Η διαδικτυακή διάλεξη «Για στοχευμένη, αποδοτικότερη ​Διαχείριση της Μάθησης», πραγματοποιείται ενόψει της αναβάθμισης του πλαισίου διαχείρισης της μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία, και σε αυτήν θα παρουσιαστούν τα επόμενα βήματα και θα αναλυθεί ο ρόλος των εμπλεκόμενων μερών, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Η διαδικτυακή διάλεξη πραγματοποιείται στα πλαίσια της σύμβασης με τίτλο «Διαχείριση της Μάθησης: Διαμόρφωση Προτεινόμενου Πλαισίου και Οδηγού και Μαθησιακή Υποστήριξη για τη Διαχείριση της Μάθησης σε Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης»​, ως μέρος του Έργου με τίτλο «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση», το οποίο στοχεύει στη δημιουργία των συνθηκών για την πλήρη εισαγωγή της συστηματικής και μεθοδευμένης διαχείρισης της μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τη διαχείριση της μάθησης και ενός αναλυτικού οδηγού για την εφαρμογή και τη βιωσιμότητά του, με παράλληλη μαθησιακή υποστήριξη προς τα αρμόδια στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας και ειδικότερα προς τα στελέχη της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ). Η επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της Σύμβασης έχει στρατηγική σημασία για τη Δημόσια Υπηρεσία, αφού αναμένεται ότι μέσα από αυτά, οι οργανισμοί και τα στελέχη της θα είναι σε θέση να αναλύουν και να ιεραρχούν τις μαθησιακές τους ανάγκες, να εντοπίζουν και να σχεδιάζουν τις κατάλληλες μαθησιακές παρεμβάσεις σε σχέση με αυτές. Θα μπορούν, επίσης, να υλοποιούν και να εποπτεύουν την υλοποίηση αυτών των μαθησιακών παρεμβάσεων και να αξιολογούν τα μαθησιακά αποτελέσματα των συμμετεχόντων, σε συνάρτηση με τις μαθησιακές ανάγκες που είχαν αρχικά εντοπιστεί.

Ιδιαίτερα, όμως, αναμένεται ότι οι οργανισμοί και τα στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας θα μπορούν να εφαρμόζουν τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τους. Τις ευθύνες, δηλαδή, που προκύπτουν μέσα από το ρόλο και την αποστολή τους, το στρατηγικό προγραμματισμό τους και τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που καλούνται να υλοποιήσουν μια από τις σημαντικές πτυχές του οποίου αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του κάθε οργανισμού.

Για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική η παροχή της κατάλληλης διοικητικής και πολιτικής υποστήριξης, ώστε η μεταρρύθμιση του πλαισίου της διαχείρισης της μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία να ολοκληρωθεί με επιτυχία, καθιστώντας την ικανή να μαθαίνει καλύτερα, γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Πρόγραμμα

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.

Ομιλητές
Μάριος Μιχαηλίδης

Προϊστάμενος Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών

Ο Μάριος Μιχαηλίδης ξεκίνησε να εργάζεται ως λειτουργός επιμόρφωσης στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), τον κεντρικό φορέα μάθησης και ανάπτυξης του δημόσιου τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Μάιο του 1992. Υπήρξε υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και οργανωσιακής ανάπτυξης, κυρίως στους τομείς της διαχείρισης των αλλαγών, θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και διαχείρισης συγκρούσεων. Ως λειτουργός επιμόρφωσης, ο Μάριος Μιχαηλίδης συνεργάστηκε με Κύπριους και ξένους εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού από αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μηχανολογία και τη Διοίκηση ενώ διαθέτει επαγγελματικά προσόντα στους τομείς της εκπαίδευσης και της διοίκησης. Το 2013 ο κος Μιχαηλίδης ορίστηκε προϊστάμενος της ΚΑΔΔ.

Μάριος Κωνσταντίνου

Υπεύθυνος Έργου ΚΑΔΔ, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’

Ο Μάριος Κωνσταντίνου έχει εργαστεί στον τραπεζικό τομέα από το 2003 μέχρι το 2005 και από το 2005 υπηρετεί στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης ως Λειτουργός Επιμόρφωσης, όπου έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε διάφορες πτυχές της διοίκησης οργανισμών συμπεριλαμβανομένων θεμάτων διαχείρισης της μάθησης και ανάπτυξης του προσωπικού. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει επίσης αποκτήσει επαγγελματικό τίτλο από το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) σε θέματα μάθησης και ανάπτυξης.

Φίλιππος Φιλίππου

Λειτουργός Επιμόρφωσης, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών

Ο Φίλιππος Φιλίππου εργάζεται ως Λειτουργός Επιμόρφωσης στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης από το 2010, ενώ υπηρετεί ως λειτουργός στη δημόσια υπηρεσία από το 2008. Έχει σπουδάσει Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία, καθώς και Ευρωπαϊκή Πολιτική (2001-2006). Επιπλέον, έχει αποκτήσει επαγγελματικό τίτλο από το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) σε θέματα μάθησης και ανάπτυξης

Γιάννης Παναγιώτου

Ανώτερος Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών,Ernst&Young Cyprus

Ο Γιάννης Παναγιώτου είναι ειδικός σε θέματα Μάθησης & Ανάπτυξης και εργάζεται στην Ernst & Young Cyprus Ltd ως Ανώτερος Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Διαθέτει πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών στη Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Εκπαιδευτική Πολιτική (MA in Education Policy, King’s College London, University of London), και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Εκπαιδευτική Έρευνα (MSc in Educational Research, King’s College London, University of London), και Δίπλωμα στη Μάθηση και Ανάπτυξη (Diploma in Learning & Development, Chartered Institute of Personnel and Development - CIPD) του οποίου είναι Associate Member, ενώ επίσης είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Διαθέτει επαγγελματική πείρα πέραν των δέκα ετών έχοντας εργαστεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2007 μέχρι το 2011, στο Υπουργείο Οικονομικών από το 2011 μέχρι το 2017 και στην Ernst & Young Cyprus Ltd από το 2017 μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, διαθέτει εξειδικευμένη επαγγελματική πείρα στην διάγνωση μαθησιακών αναγκών, στο σχεδιασμό μαθησιακών παρεμβάσεων, στην υλοποίηση μαθησιακών προγραμμάτων, και στην αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων, στη διαχείριση έργων Μάθησης & Ανάπτυξης και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επαγγελματικής μάθησης.

Οργανωτές
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης έχει ως στόχο να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής μάθησης για τη δημόσια διοίκηση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Όραμα της ΚΑΔΔ είναι να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία μιας σύγχρονης, πολιτοκεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όντας οι ίδιοι ένας οργανισμός μάθησης ο οποίος τηρεί αυτά που διδάσκει και χαίρει τοπικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς αναγνώρισης. Μερικές από τις βασικές αξίες της ΚΑΔΔ είναι: η ποιότητα, η διαφάνεια και προσβασιμότητα, η ανταπόκριση στις ανάγκες του πολίτη, η αριστεία στηριγμένη στην καινοτομία και την υιοθέτηση νέων ιδεών και πρακτικών, η προσαρμοστικότητα, η ευσυνειδησία, ο επαγγελματισμός, η αξιοπιστία, το ομαδικό πνεύμα εργασίας, η ίση μεταχείριση, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, η δημιουργικότητα, η συνεχής μάθηση και ανάπτυξη.

CIIM

Το CIIM ως ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό ίδρυμα, έχει ως αποστολή του να λειτουργεί ως κέντρο αριστείας στον τομέα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και της έρευνας στη διεύθυνση επιχειρήσεων και τη δημόσια διοίκηση, και να εκπαιδεύει ηγέτες, που θα αποβούν καταλύτες της αλλαγής και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα, στην Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η ολική ποιότητα αποτελεί τη βάση της εκπαιδευτικής του φιλοσοφίας και διαποτίζει κάθε δραστηριότητά του, με συνεχή στόχο όχι μόνο να ανταποκρίνεται στις όποιες προσδοκίες αλλά να τις ξεπερνά. Το CIIM είναι μοναδικό σε κάθε επίπεδο: από τους διαπρεπείς καθηγητές του από διεθνούς φήμης πανεπιστήμια του κόσμου, μέχρι την ποικιλομορφία των φοιτητών του.

ΕΥ Κύπρου

Η ΕΥ Κύπρου λειτουργεί ως έμπιστος σύμβουλος για ένα ευρύ φάσμα πελατών, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (Υπουργεία, Οργανισμοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ιδιώτες και νέες ή αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μέχρι μεγάλες δημόσιες και πολυεθνικές εταιρείες). Η παρουσία της ΕΥ στην Κύπρο ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930 με την εγγραφή της πρώτης εταιρείας παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών στο νησί. Είναι μέρος της περιοχής EMEIA της ΕΥ και μία από τις 22 χώρες που απαρτίζουν την Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η EΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης λειτουργεί ως μία οντότητα κάτω από την περιφέρεια ΕΜΕΙΑ στην οποία δραστηριοποιούνται 102.000 επαγγελματίες. Αυτό δίνει την ευκαιρία στην EY Κύπρου να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σημαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή και να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών της σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Σήμερα, η ΕΥ Κύπρου έχει γραφεία σε Λευκωσία και Λεμεσό και εργοδοτεί πέραν των 330 επαγγελματιών. Είναι στενά συνδεδεμένη με τα διεθνή οικονομικά κέντρα της ΕΥ, για την ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειριών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προβλέπει τις τάσεις της αγοράς, προσδιορίζει τις επιπτώσεις και αναπτύσσει σαφείς απόψεις σχετικά με οικονομικά ζητήματα.

Όποιος και αν είναι ο τομέας, οι τοπικές ομάδες και το παγκόσμιο δίκτυο των επαγγελματιών τη ΕΥ Κύπρου συνεργάζονται για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του πελάτη.

IMH

H IMH διοργανώνει σε Κύπρο και εξωτερικό, κάθε χρόνο περισσότερα από 200 συνέδρια σεμινάρια, ημερίδες και εμπορικές εκθέσεις καθώς και επιχει-ρηματικές βραβεύσεις σε όλους τους τομείς της αγοράς. Αναλαμβάνει, επίσης, εκδηλώσεις εκ μέρους πελατών. Εξαίρετη πορεία ακολουθεί και το Τμήμα των Media. Τα μηνιαία περιοδικά IN Business και GOLD διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες-Κύπριους και ξένους. Η δημοσιογραφική μας ομάδα, ενημερώνει καθημερινά τον κόσμο και μέσω του IN Business Portal (www.inbusinessnews.com) , και του REPORTER (www.reporter.com.cy) . Πρόσφατα στη διαχείριση της ΙΜΗ πέρασε και ο Super FM, ο πρώτος μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου. Η ΙΜΗ, το 2023, λανσάρει το αγγλόφωνο ενημερωτικό Cyprus Business News Portal (CBN), με στόχο να αποτελέσει την καθημερινή πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για ξένους επιχειρηματίες - επαγγελματίες και όχι μόνο, που διαμένουν στην Κύπρο ή επιθυμούν να μαθαίνουν για την επιχειρηματική σκηνή της χώρας.Η IMH, λαμβάνει μέρος και σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούριους πελάτες και συ¬νεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. www.imhbusiness.com

Ακροατήριο

Το συνέδριο απευθύνεται σε οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης και συγκεκριμένα στους:

– Συντονιστή/-ρια και Μέλη του Πυρήνα Μάθησης
– Στελέχη τα οποία ως εκ της θέσης τους (π.χ. προϊστάμενοι/-ες κλάδων, ομάδων κ.α.) προΐστανται ή επιβλέπουν τον Πυρήνα Μάθησης
– Άλλα στελέχη που εμπλέκονται ως εκ τού ρόλου τους στη μάθηση και στην ανάπτυξη του προσωπικού του Οργανισμού.

Οι εγγραφές έκλεισαν
 

Ημέρα και ώρα

29 Ιουνίου 2021@ 09:00 ΠΜ -
12:00 ΜΜ
 

Λήξη Εγγραφών

29/06/2021
 

Γλώσσα Συνεδρίου

Ελληνικά
 

Τοποθεσία

Διαδικτυακό Γεγονός
 
Λήψη συμβάντων iCal

Κοινοποιήστε