«Πνευματικά Δικαιώματα: Χρήση Έργων από Επιχειρήσεις και Καταστήματα: Ανοικτή Συζήτηση για τις Προκλήσεις και τις Προοπτικές»

29 Νοεμβρίου 2023
«Πνευματικά Δικαιώματα: Χρήση Έργων από Επιχειρήσεις και Καταστήματα: Ανοικτή Συζήτηση για τις Προκλήσεις και τις Προοπτικές»

Γενικές Πληροφορίες

ανά
2484 2484 people viewed this event.

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης GRAMMO, ΕΡΑΤΏ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ, CNR διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα:
«Πνευματικά Δικαιώματα: Χρήση Έργων από Επιχειρήσεις και Καταστήματα. Ανοικτή Συζήτηση για τις Προκλήσεις και τις Προοπτικές»

Yπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Το Συνέδριο στόχο έχει την ενημέρωση των χρηστών, δηλαδή παντός τύπου επιχειρήσεων που κάνουν χρήση έργων, όπως μουσικής και ταινιών, για το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει σήμερα στην Κύπρο σε σχέση με την υποχρέωση καταβολής αμοιβών για τη χρήση αυτή, καθώς και τυχόν προτάσεις βελτίωσης, αλλά και για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν τη ευκαιρία όχι μόνον να ενημερωθούν, αλλά και να προβάλουν απόψεις και απορίες, καθώς και να συμμετάσχουν σε μία ανοιχτή συζήτηση για το θέμα.

Στο κυρίως μέρος της εκδήλωσης θα υπάρχουν παρουσιάσεις από ειδήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, από δικαιούχους/ΟΣΔ και χρήστες, καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και ανοιχτές στο κοινό. Τα θέματα που θα συζητηθούν θα αφορούν στον ρόλο των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), του Κράτους, και της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας, θα τεθεί το ζήτημα των αμοιβολογίων και οι δυνατότητες που δίνει ο Νόμος για διαπραγματεύσεις μεταξύ δικαιούχων και χρηστών, και η προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Εγγραφές
Πρόγραμμα

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Οργανωτές
Διοργανωτές
«GRAMMO» – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή/και εικόνας

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης GRAMMO, αποτελεί τον αντιπροσωπευτικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης των Παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή/και εικόνας (δισκογραφικές εταιρείες). Ο GRAMMO έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα και λειτουργεί ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, δυνάμει των διατάξεων των Ελληνικών Νόμων 2121/1993 και 4481/2017, βάσει των οποίων ρυθμίζεται η λειτουργία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης. Εκπροσωπεί το σύνολο του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου των εταιρειών – μελών του, έχει λάβει την σχετική άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ B’ 1164/30.12.1997) και ελέγχεται από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Το αντικείμενο δραστηριοτήτων του GRAMMO, είναι η συλλογική διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων των μελών του καθώς και των ομόλογων οργανισμών του εξωτερικού με τους οποίους έχει υπογράψει συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης, επί των ηχογραφήσεων και/ή των οπτικοποιημένων ηχογραφήσεων (δηλαδή των video clips) και δη του συνόλου του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου των μελών του και των ομόλογων οργανισμών στην Ελλάδα και την Κύπρο.

«ΑΠΟΛΛΩΝ» – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Μουσικών

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης με τον διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝ», αποτελεί τον αντιπροσωπευτικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων των Ελλήνων Μουσικών. Είναι μη κερδοσκοπικός αυτοδιοικούμενος συνεταιρισμός. Ο ΑΠΟΛΛΩΝ συστάθηκε το 1997, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και συγκεκριμένα το άρθρο 54 και έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και προστασία των περιουσιακών συγγενικών δικαιωμάτων των δικαιούχων μουσικών, μελών του. Ο σκοπός του Οργανισμού είναι η είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων των μουσικών όπως αυτά ορίζονται από τα άρθρα 18 και 49 του Ν. 2121/93. Η έγκριση για την λειτουργία του χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11083/05.12.1997 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο ΑΠΟΛΛΩΝ είναι ο μόνος αντιπροσωπευτικός Οργανισμός για την είσπραξη του συνόλου των δικαιωμάτων των μουσικών Ελλήνων και αλλοδαπών, βάσει σχετικών συμβάσεων αμοιβαιότητας και με ξένους οργανισμούς.

«ΔΙΟΝΥΣΟΣ» – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Ηθοποιών

Ο Οργανισμός ΔΙΟΝΥΣΟΣ είναι αστικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένος στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα. Λειτουργεί με τη νομική μορφή του αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού(όπως προβλέπεται από τον Ν. 1667/1986) και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» και έχει συσταθεί από Έλληνες Ηθοποιούς, ανήκει στα μέλη του, διοικείται και ελέγχεται από αυτά. Έχει εγκριθεί το καταστατικό του με την υπ’ αριθ. 404/93 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, όπου καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο Συν/σμών και χορηγήθηκε έγκριση για την λειτουργία του από τον Υπουργό Πολιτισμού στις 21 Φεβρουαρίου 1994 (αριθ. Πρωτ .Φ 15 - 9028) όπως σχετικά αναφέρει κατά την σύστασή του η παρ.4 του άρθρου 54 του Ν.2121/93. Τηρουμένης δε της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων που απορρέουν από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση των ερμηνειών των δικαιούχων, ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ στην Ελλάδα, εκπροσωπεί (εκ του νόμου/ex lege), όλους τους ερμηνευτές/εκτελεστές ηθοποιούς για τη διαχείριση των συγγενικών τους δικαιωμάτων από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, ανεξαρτήτως του εάν αυτοί έχουν προβεί σε (χωριστή/αυτοτελή) ανάθεση των δικαιωμάτων τους, προς τον Οργανισμό, ενώ έχει συνάψει σειρά συμβάσεων αμοιβαιότητας με αντίστοιχους ΟΣΔ της Ευρώπης και λοιπών κρατών.

«ΕΡΑΤΩ» – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ Π.Ε.

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Τραγουδιστών–Ερμηνευτών είναι ένας αυτοδιαχειριζόμενος οργανισμός που έχει συσταθεί από τους ίδιους τους τραγουδιστές και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 2121/1993, κεφ. Ένατο, άρθρα 54 επ, περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Έχει τη νομική μορφή του αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού (όπως προβλέπεται από τον Ν. 1667/1986) και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΤΩ». Ιδρύθηκε το 1997, το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 4/23.03.1997 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο Συνεταιρισμών. Χορηγήθηκε η έγκριση για τη λειτουργία του, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.4, Ν.2121/93 από τον Υπουργό Πολιτισμού με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 11089/05.12.1997 απόφασή του. Είναι ο μόνος και αντιπροσωπευτικός οργανισμός της κατηγορίας των ερμηνευτών – τραγουδιστών, ο οποίος σύμφωνα με το καταστατικό του διαχειρίζεται και προστατεύει τα συγγενικά δικαιώματα των μελών – δικαιούχων του.

«CNR» – Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων

Η CNR συστάθηκε το 2017 με βάση τις προβλέψεις του Ν. 59/1976, ως ισχύει τροποποιημένος και σκοπό έχει την διαχείριση και προστασία των εκτελεστών μουσικών και τραγουδιστών. Μέσω διμερών διεθνών συμβάσεων, η CNR εκπροσωπεί το σύνολο των Ελλήνων και ξένων μουσικών και τραγουδιστών και είναι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος φορέας για την αδειοδότηση στην Κύπρο των χρηστών μουσικής, για τα δικαιώματα τα οποία εκπροσωπεί. Σκοπός της CNR είναι να εργάζεται με την βοήθεια του Νόμου και των Αρχών ώστε να διαφυλάξει και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των δικαιούχων που εκπροσωπεί.

Υπό την αιγίδα
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των γηγενών ενεργειακών πόρων, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, την τόνωση των επενδύσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και του ανταγωνισμού.

Συντονιστές
ΙΜΗ

Η IMH είναι κορυφαίος οργανισμός Εταιρικών Εκδηλώσεων και Μέσων Ενημέρωσης. Σε ετήσια βάση η ΙΜΗ διοργανώνει πέραν των 200 συνεδρίων, φόρουμ, εκθέσεις, επενδυτικά summits, εταιρικές εκδηλώσεις και επιχειρηματικές βραβεύσεις, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Διοργανώσεις που αποτελούν τις μεγαλύτερες συνάξεις επιχειρηματικής και επαγγελματικής δικτύωσης. Το τμήμα Business Media εκδίδει τα μηνιαία περιοδικά, IN Business και GOLD, καθώς και τα Portal IN Business και CBN (Cyprus Business News) που μαζί με τα Daily Newsletters, παρέχουν έγκυρη ενημέρωση για τα επιχειρηματικά και οικονομικά δρώμενα, στα ελληνικά και αγγλικά. Στα Consumer Media περιλαμβάνονται ο REPORTER, από τις δημοφιλέστερες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, καθώς και ο SUPER FM, ο υπ' αριθμόν 1 ελληνικός μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Κύπρο. Η IMH συμμετέχει, επίσης, σε έργα και προγράμματα της Κυπριακής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών. www.imhbusiness.com

Ακροατήριο

Το Συνέδριο απευθύνεται στους εμπλεκόμενους φορείς των σχετικών Υπουργείων και Οργανισμών, σε επιχειρηματίες που καλούνται να πληρώσουν δικαιώματα από την χρήση έργων, σε μέλη συνδικαλιστικών και επαγγελματικών φορέων και συνδέσμων, σε βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια, σε ΜΜΕ, σε καλλιτέχνες και άλλους δικαιούχους, σε μέλη ενώσεων ή συνδέσμων καλλιτεχνών, σε δικηγόρους, καθώς και σε πανεπιστημιακούς του τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας

Επικοινωνία

Project Manager
Σάββια Ιακώβου
Η Σάββια είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο Φόρουμ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το Φόρουμ ή άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο savvia.iakovou@imhbusiness.com και στο +357 22505548.

Marketing
Δάφνη Σταυρινίδου
Η Δάφνη είναι υπεύθυνη για το μάρκετινγκ και την προώθηση του συγκεκριμένου Φόρουμ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις/εισηγήσεις για το μάρκετινγκ του Φόρουμ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο dafni.stavrinidou@imhbusiness.com και +357 22505575.

 

Ημέρα και ώρα

29 Νοεμβρίου 2023 @ 08:30 ΠΜ -
02:00 ΜΜ
 

Γλώσσα Συνεδρίου

Ελληνικά
 

Τοποθεσία

Hilton Nicosia
 
Λήψη συμβάντων iCal

Κοινοποιήστε